Skip to main content

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet stuit u als zaakvoerder op beperkingen. Om een woning te kopen, moet u vaak spaargeld gebruiken of putten uit uw gezinsinkomen.

Wist u dat er een interessant alternatief bestaat voor een hypothecaire lening voor een nieuwe woning? Uw aanvullend pensioen biedt veel mogelijkheden.

U spaart voor uw pensioen via uw beroepsactiviteit. Met dit aanvullend pensioen kunt u uw privévastgoed financieren. Dit biedt fiscale voordelen en is financieel meestal de beste optie op zowel korte als lange termijn.

Drie mogelijkheden:

U kunt uw zelfstandigen-pensioencontract (IPT, VAPZ of VAPZ-RIZIV) op drie manieren aanwenden voor de financiering van de aankoop of verbouwing van uw vastgoed.

 • Voorschot
 • Hypothecair tweedepijlerkrediet
 • Inpandgeving

1. Voorschot

U neemt een deel van het opgebouwde kapitaal in uw VAPZ op als voorschot. Intussen wordt uw contract voortgezet en spaart u verder voor uw aanvullend pensioen. Naast financiële slagkracht om uw vastgoed aan te kopen, biedt het voorschot op uw VAPZ nog vijf andere voordelen:

 • Het kapitaal is direct beschikbaar.
 • Fiscaal toegelaten fondsoverdracht: u verschuift op fiscaal correcte wijze een geldsom van uw vennootschap naar uw privévermogen.
 • Geen vormvereisten: uw voorschotregeling wordt geregeld via een onderhandse akte. Geen notariskosten of registratierechten dus.
 • Geen garantievereisten: u kunt een voorschot opnemen zonder hierbij een bewijs van kredietwaardigheid te moeten tonen.
 • U betaalt minder belastingen: onder bepaalde voorwaarden is er op de einddatum een lagere belastbare basis (fictieve rente).

U betaalt enkel een beperkte intrest op het bedrag dat u hebt opgenomen, en dit tijdens de periode dat u van het voorschot geniet. U kunt er ook voor kiezen dat de maatschappij deze intrest automatisch via de reserve in uw contract verrekent.

U moet het wel gebruiken om effectief in vastgoed te investeren, maar de interpretatie is vrij breed. Zo kunt u het voorschot bijvoorbeeld aanwenden voor de aanleg van een zwembad, een nieuwe keuken e.d. voor uw eigen woning. Maar u kunt het ook gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een andere woning gelegen in binnen- of buitenland (EEG/EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), of voor de terugbetaling van een lening.

Bij de opname van een voorschot moet u een vergoeding betalen. Die is afhankelijk van uw type contract en uw verzekeraar. Het is belangrijk om vooraf goed na te gaan welke kosten van toepassing zijn bij uw verzekeraar.

Voor de 2de pensioenpijler bestaan in het algemeen 3 voorschotsystemen:

Intrestbetalend:

Met privégelden betaalt u jaarlijks een intrest/vergoeding op het opgenomen voorschot. Dit is vergelijkbaar met een aflossingsvrije lening/bulletkrediet bij uw verzekeraar waarbij uw opgebouwde pensioenreserves als onderpand dienen.

Intrestkapitaliserend:
Dit is gelijkaardig aan het hypothecaire systeem. Hier moet u de intresten echter niet jaarlijks betalen. De verzekeraar voegt ze toe aan het bedrag van het voorschot. Bij pensionering (of vroeger) betaalt u het voorschot + de gekapitaliseerde intresten terug.

Intrestvrij of renteloos:
De verzekeraar kent op het opgenomen voorschot geen intresten meer toe. Daarnaast rekent hij een vergoeding (tussen 0,5 en 1,5%) aan die wordt afgehouden van de ‘geblokkeerde’ reserves. Zodoende brengt het restgedeelte van uw pensioenreserves dus iets minder op.

2. Hypothecair tweedepijlerkrediet

U sluit een hypothecair krediet af en betaalt hierbij het ontleende kredietkapitaal in één keer terug met het pensioenkapitaal van uw VAPZ, en dit op de contractuele einddatum van uw polis. In geval u voor de einddatum van het contract zou overlijden, zorgt de dekking Overlijden ervoor dat het krediet wordt terugbetaald. Op deze manier zijn ook uw nabestaanden beschermd.

Op het ontleende kapitaal betaalt u intrest tijdens de looptijd van het krediet. U (of uw vennootschap) stort intussen de fiscaal aftrekbare premies voor het zelfstandigen-pensioencontract. Zo wordt dit pensioenkapitaal ook daadwerkelijk opgebouwd.

Belangrijke troeven van het hypothecair tweedepijlerkrediet:

 • Bij een IPT: uw vennootschap financiert uw privévastgoedinvestering voor wat betreft het kapitaalgedeelte.
 • Dankzij uw toekomstig pensioenkapitaal kunt u nu al in vastgoed investeren.
 • In vergelijking met een gewoon hypothecair krediet kunt u met een hypothecair pijlerkrediet een groter bedrag lenen. U betaalt immers elke maand enkel intresten af, geen kapitaal.
 • U kunt de intresten fiscaal aftrekken (woonbonus) als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
 • Gaat het om een tweede woning, dan kunnen de intresten de onroerende inkomstenbelasting neutraliseren.
 • Voor de berekening van de quotiteit van het krediet neemt de maatschappij uw VAPZ (-RIZIV) als bijkomende waarborg in rekening voor een deel van de opgebouwde vrije reserve. Hoe lager de quotiteit, hoe lager de rentevoet.

2. Inpandgeving

Bij het afsluiten van uw klassiek hypothecair krediet geeft u uw tweedepijler-pensioencontract in onderpand bij de kredietinstelling. Dit contract dient zo als alternatief voor een schuldsaldoverzekering en bespaart u dus ook de kosten van een schuldsaldoverzekering. Het overlijdenskapitaal in uw contract dient voldoende hoog te zijn om als waarborg te kunnen dienen.

Via uw aanvullend pensioen in vastgoed investeren
Plant u de aankoop van een woning? Wilt u meer informatie over deze interessante alternatieven voor de klassieke hypothecaire lening? Finia vertelt u alles over bovenstaande formules en hun fiscale voordelen.