Finia maakt het verschil

IPT

Bent u bedrijfsleider in een vennootschap? Dan kan uw bedrijf een Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor u afsluiten en op die manier uw aanvullend pensioen financieren. Met een IPT zorgt u voor een noodzakelijke aanvulling op uw wettelijk pensioen. Uw vennootschap betaalt de volledige bijdrage voor uw IPT. Een IPT is puur individueel maar biedt dezelfde voordelen als een groepsverzekering.

Vergelijkend voorbeeld

Een dokter stort jaarlijks € 10.000 in een VAPZ gedurende 27 jaar. Hiervoor betaalt hij/zij aan Finia geen instapkosten als tussenpersoon.

Kosten makelaar 6% 3% Finia (0%)
Totaal aangerekende instapkost tussenpersoon na 27 jaar € 16.200 € 8.100 € 0

Scroll tabel naar rechts >>

Onze oplossingen

Ook benieuwd?

Contacteer ons vrijblijvend

VOORDELEN IPT

Aftrekbaar als beroepskost

Premie en premietaksen zijn als beroepskost aftrekbaar voor uw vennootschap

Eigenaar contract

U blijft steeds de eigenaar van uw contract, zelfs in geval van ontslag of faillissement.

Vroegtijdig overlijden

In geval van vroegtijdig overlijden ontvangen de begunstigden die u hebt aangeduid het tot dan opgebouwde bedrag.

Formule op maat

U kiest: overlijdensverzekering, bescherming tegen inkomensverlies, extra bescherming voor uw gezin,…

Onroerend goed

Via een voorschot op uw polis kunt u een onroerend goed bouwen, kopen of renoveren.

Onze troeven

  • geen instapkosten aan Finia als tussenpersoon
  • specialist pensioenplanning
  • transparant

FISCALITEIT IPT

U bouwt aan een mooi aanvullend pensioen.

Flexibele, toekomstgerichte manier van sparen.

De individuele pensioentoezegging (of IPT-verzekering) is een individuele levensverzekering met de bedrijfsleider als verzekerde/rechtstreeks begunstigde en de vennootschap als verzekeringnemer. Op deze manier bent u onmiddellijk privéeigenaar van de spaarpot. Bij uitkering kunt u genieten van een voordelige eindbelasting.

Er is een taks van 4,4% op elke premie. Een bijkomende sociale bijdrage van 1,5% is verschuldigd voor premies hoger dan € 30.000 (de zogenaamde Wijninckxbijdrage).

U kunt de bijdragen 100% aftrekken van uw brutowinst in de vennootschap. De als beroepskost aftrekbare premie wordt enkel beperkt volgens de 80%-regel, toegepast op de maandelijkse bezoldigingen. Als u een beperkte of helemaal geen maandelijkse bezoldiging uitkeert, dan zullen de gestorte premies niet als beroepskost kunnen worden ingebracht. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting van deze 80%-regel.

De eindbelasting op een Individuele Pensioentoezegging of een groepsverzekering hangt af van de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Hoe dichter u de 65 jaar nadert, hoe voordeliger qua belastingen.

Lees meer

Wil u op uw 65ste het kapitaal laten uitbetalen? Bleef u tot op die leeftijd actief? Dan bedraagt de eindbelasting 10%, na aftrek van de RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (van 0 tot 2%). Als u de opgebouwde reserves vóór uw 65 jaar wil laten uitkeren, zijn volgende belastingtarieven van toepassing :

  • 20% op 60 jaar
  • 18% op 61 jaar
  • 16,5% op 62 jaar
  • 16,5% op 63 jaar
  • 16,5% op 64 jaar

Als u het kapitaal vóór uw 60ste wil laten uitbetalen, dan wordt het belast volgens het progressief tarief van de personenbelasting, na afhouding van de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage. Dat is erg nadelig.

De 80% regel: praktisch

Premies moeten voldoen aan de ‘80%-regel’ wilt u ze via uw vennootschap in mindering brengen van uw belastbare winst. Wat is deze ‘80%-regel’, theoretisch gezien? Er wordt gewerkt met diverse parameters die in verband staan met uw persoonlijke situatie. Naargelang deze parameters mag de som van al uw pensioenen – in rente omgezet – niet hoger zijn dan 80% van uw normale bruto jaarloon. Hoe zit het met deze ‘80%-regel (uitgevonden in de jaren 80) in de praktijk?

Lees meer

De regel wordt bepaald via volgende parameters:


Bruto bezoldiging

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de regelmatig toegekende bruto bezoldiging uit de vennootschap. Hierbij mogen tantièmes niet meegerekend worden gezien deze geen regelmatig karakter hebben. Voordelen van alle aard die regelmatig toegekend worden mogen daarentegen wel meegerekend worden. Hieronder verstaan we de sociale bijdragen betaald door de vennootschap, internet, gsm elektriciteit, verwarming en een wagen.

Tip: check uw laatste aangifte van de personenbelasting via taxonweb.be, de info die u nodig hebt vindt u in vak 14 code 1400 of 2400;

Startdatum carrière binnen uw vennootschap
Indien u uw vennootschap zelf opgericht heeft, vallen de oprichtingsdatum en de start van uw carrière binnen uw vennootschap samen.

Startdatum carrière
Naast wanneer u begint te werken binnen uw vennootschap wordt er ook rekening gehouden met wanneer u bent beginnen werken. Hierbij wordt voor de berekening van het maximaal op te bouwen kapitaal rekening gehouden met maximaal 10 jaar van uw werkactiviteiten voor u in uw vennootschap startte.

Schatting wettelijk pensioen
Binnen de 80% regel wordt er een schatting gemaakt van het wettelijke pensioen dat dan mee in aanmerking genomen wordt om het maximale aanvullende kapitaal te berekenen.

Burgerlijke staat
Gehuwden of wettelijk samenwonenden mogen meer pensioenkapitaal opbouwen dan een alleenstaand persoon.

Reeds opgebouwde pensioenkapitalen
Ook de reeds opgebouwde kapitalen binnen een VAPZ-contract, een RIZIV-contract of andere groepsverzekeringen worden mee in aanmerking genomen om het nog op te bouwen kapitaal te berekenen.

Backservice

De opbouw van een aanvullend pensioen voor de bedrijfsleider door de vennootschap is 100% aftrekbaar, zoals we reeds eerder aangaven. Er wordt meestal gewerkt met jaarlijkse of maandelijkse premies voor de opbouw van een bepaald kapitaal. Hiervoor dient u als bedrijfsleider wel een regelmatige bezoldiging uit te keren aan uzelf. De kans bestaat dat dit pas gebeurt enkele jaren nadat u werkt als zelfstandige, en dus nog extra ruimte hebt die niet benut wordt door uw huidige premie.

In dit geval kunt u gebruik maken van de zogenaamde backservice. Zo kunt u het ‘tekort’ aan pensioenopbouw via éénmalige bijdragen inhalen. Het kan hier gaan om aanzienlijke bedragen, afhankelijk van uw uiteindelijke bezoldiging.

Alle jaren die u binnen de huidige vennootschap gepresteerd hebt, mogen meegeteld worden. De backservice – verleden dienstjaren binnen uw vennootschap – kan dus vrij hoog zijn.

Alle jaren die u voordien hebt gepresteerd (werknemer, ambtenaar of zelfstandige) mag u ook meenemen, met een maximum van 10 jaar.

Aanvullende dekkingen binnen uw IPT/Groepsverzekering

Een ongeluk is snel gebeurd. Ziekte kan moeilijk voorspeld worden. De basisdekkingen die de overheid in deze gevallen voorziet, zijn voor een zelfstandige onvoldoende. Gelukkig kunt u uzelf en uw gezin beschermen met enkele aanvullende waarborgen die aan uw groepsverzekering of Individuele Pensioentoezegging (IPT) kunnen worden gekoppeld. Deze dekkingen zijn zeer belangrijk om inkomensverlies te dekken bij bijvoorbeeld invaliditeit of om een overlijden financieel te compenseren.

Lees meer

We onderscheiden 5 categorieën aanvullende waarborgen:

1. Ongevallenverzekering
U of uw nabestaanden ontvangen een bijkomend kapitaal bij overlijden of gehele/blijvende fysiologische invaliditeit na een ongeval.

2. Premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid
Als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekeringsmaatschappij uw premies terug. U krijgt uw pensioenpremie en de premies van uw aanvullende waarborgen dan teruggestort. De verzekeraar neemt dus uw spaarinspanning over zodat uw pensioenkapitaal verzekerd blijft zonder zelf te moeten betalen.

3. Rente bij arbeidsongeschiktheid
U kunt ook kiezen voor een rente als u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt. Dit is vooral interessant voor zelfstandigen die anders een maximale bruto-uitkering ontvangen van +/- € 1.400. Als uw uitgaven en levensstandaard beduidend hoger liggen, is het zeer aangewezen om deze verzekering af te sluiten. Hiervoor betaalt u een extra premie, volledig aftrekbaar in de vennootschap. U bouwt er geen extra pensioenkapitaal mee op, maar u zorgt wel dat het risico op inkomstensverlies door arbeidsongeschiktheid afgedekt wordt.

4. Waarborg ernstige aandoeningen
U kunt ook opteren voor de uitkering van een extra kapitaal bij een ernstige aandoening, zoals bijvoorbeeld kanker of de ziekte van Parkinson.

5. Overlijdensdekking
De pensioenreserves die u hebt opgebouwd gaan sowieso naar uw nabestaanden. Maar dankzij de ‘overlijdensdekking’ kunt u ook een minimumkapitaal naar keuze verzekeren. Uw nabestaanden ontvangen dan dat minimumkapitaal, ook als u nog niet zoveel bijeen had gespaard. De uitbetaling moet ervoor zorgen dat uw lening is afbetaald, dat investeringen in de vennootschap gedekt zijn, of dat de nabestaanden financieel beter beschermd zijn.

Financiering van uw vastgoedprojecten via uw IPT – verzekering

Als u een woning (ver)bouwt of aankoopt, denkt u er misschien niet aan om uw IPT of groepsverzekering te gebruiken om uw vastgoedinvestering te financieren.

Wie als zelfstandige zijn activiteiten uitoefent via een vennootschap beschikt immers ook op dit vlak over heel wat extra optimalisatiemogelijkheden. In de praktijk minder gekend: u kunt een deel van uw IPT of groepsverzekering aanwenden om de privé-aankoop, bouw of verbouwing van een woning, vakantiewoning, bouwgrond, etc te financieren.

Als bedrijfsleider kunt u binnen bepaalde grenzen wettelijk een voorschot opnemen uit uw IPT of groepsverzekering. Naast de opname van een voorschot is het ook mogelijk dat u uw IPT of groepsverzekering in pand kunt geven als waarborg voor een krediet dat u afsluit bij uw bankier.

Lees meer

1. Bij de inpandgeving sluit u privé als bedrijfsleider eerst een hypothecair krediet af bij uw bank. In tweede instantie gebeurt dan het volgende:

  • Bij periodiek aflosbare leningen: het overlijdenskapitaal vervat in de IPT-verzekering wordt in pand gegeven aan de kredietinstelling. Overlijdt de ontlener tijdens de looptijd van de lening, dan betaalt de verzekeraar het nog openstaande saldo van de lening rechtstreeks terug aan de bank.
  • Bij leningen zonder terugbetalingen van het kapitaal – dus enkel in periodieke intrestbetalingen – wordt het openstaande saldo van het krediet pas integraal terugbetaald op de vervaldag met het pensioenkapitaal dat u op uw 60ste of 65ste verjaardag netto ontvangt.

2. Bij de opname van een voorschot gaat de verzekeringsmaatschappij een gedeelte op het pensioenkapitaal, dat u in principe pas bij uw pensionering zou ontvangen, nu uitbetalen. Hierbij wordt dus geen lening afgesloten bij een financiële instelling, maar bij de verzekeringsmaatschappij zelf die het voorschot uitbetaalt.

Het bedrag dat u maximaal als voorschot kunt opgenomen, is wel beperkt. In de praktijk kunt u 60% tot 75% van de reeds opgebouwde pensioenreserve binnen uw pensioencontract opvragen als voorschot. Het opgenomen voorschot zal normaal worden verrekend met het pensioenkapitaal dat de verzekeringsmaatschappij u zal uitkeren op eindleeftijd (meestal 65 jaar). U dient enkel over te gaan tot vervroegde terugbetaling als u het onroerend goed verkoopt waarvoor u het voorschot hebt gebruikt.

FAQ

Wat is het verschil tussen IPT en een groepsverzekering?

Bij een groepsverzekering wordt een doelgroep vastgelegd. Het is verplicht iedereen die tot die doelgroep behoort (arbeiders, bedienden, bestuurders, bedrijfsleiders, etc) dezelfde dekking te garanderen.

Bij een IPT geldt die beperking niet en kan er dus individuele variatie zijn bij de dekking. Het ligt voor de hand dat bedrijfsleiders vrijwel allemaal voor een IPT kiezen. Slechts bij uitzondering wordt een IPT afgesloten voor een loontrekkende. Hierbij geldt een strenge regelgeving.

Wat betekent de 80%-regel bij een IPT?

De pensioenopbouw via IPT is niet onbeperkt. Ze dient te beantwoorden aan de 80%-regel. Om de premies voor een groepsverzekering fiscaal te kunnen aftrekken binnen uw vennootschap is het cruciaal dat de 80%-regel gerespecteerd wordt. Deze regel zegt dat de optelsom van wettelijk en aanvullend pensioen maximaal 80% mag uitmaken van het laatste jaarlijkse brutoloon.

De fiscus controleert of u de 80%-regel naleeft en bepaalt zo of uw premie al dan niet fiscaal in aftrek gebracht kan worden. Overschrijdt u de 80%-grens, dan krijgt u geen fiscaal voordeel voor het gedeelte van de premie dat de overschrijding veroorzaakt. Zie uitleg 80%-regel praktisch.

Kan ik ook binnen mijn IPT-contract kiezen tussen een Tak 21 en een Tak 23?

Dit is perfect mogelijk. U kunt kiezen om uw premies te storten in een contract met een gewaarborgd rendement (Tak 21-formule). Ook is het mogelijk om 100% uw IPT-premie in volledig fondsgebonden producten te investeren.

U kunt zelfs binnen uw IPT-contract beide formules combineren, bijvoorbeeld 50% in Tak 21 en 50% in Tak 23.

Wat wordt bedoeld met de Wijninckxbijdrage?

De Wijninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor stortingen die een vennootschap doet voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Deze bijdrage is zowel van toepassing op zelfstandigen als op werknemers.

Als de pensioenpremie in een bepaald jaar meer dan € 30.000 bedraagt, is de bijdrage verschuldigd. Het te betalen percentage is 1,5%. U dient dit jaarlijks door te storten bovenop de 4,4% premietaks die op de volledige premie van toepassing is en blijft. De Wijninckxbijdrage is niet van toepassing op het vrij aanvullend pensioen, noch op de Riziv-toelage.

Voorbeeld: uw premie bedraagt € 50.000 (excl. 4,4% taks). Op € 20.000 betaalt u 1,5% extra taks. U dient dus € 300 te betalen.

Wat is een interne pensioenbelofte? Kan ik dat nog voorzien binnen mijn vennootschap?

Bij een interne pensioenbelofte in het voordeel van een zelfstandige bedrijfsleider gaat de vennootschap ermee akkoord om u als bedrijfsleider (of uw nabestaanden bij overlijden) een vooraf vastgelegd aanvullend pensioenkapitaal uit te betalen. Hiervoor legde uw vennootschap een interne pensioenvoorziening aan op de passiefzijde van de balans.

Dit is nu niet meer mogelijk. De regering Di Rupo I voerde immers een aantal begrotingsmaatregelen in rond de tweede en derde pensioenpijler, waaronder de afschaffing van de interne pensioenbeloftes.

De bestaande interne provisies werden ‘bevroren’. Sinds 1 januari 2012 mag u geen bijkomende regeling meer aanleggen. Het bedrag van de interne voorziening kan sindsdien niet meer toenemen, ook niet door oprenting. Het blijft identiek aan hoe het op 1 januari 2012 op de balans verscheen.

Wat zijn de voordelen van externalisering van een interne pensioenbelofte?

Als de vennootschap failliet gaat, verliest u het pensioenkapitaal niet.

Bij verkoop van de vennootschap, stopzetting van de activiteiten of vermindering van uw loon, komt u niet in de problemen met uw 80%-regel.

Op het kapitaal kunt u een voorschot opnemen om privé in onroerend goed te investeren.

Waar moet ik op letten bij de externalisering van een interne pensioenbelofte?

Als bedrijfsleider kunt u er op elk moment voor kiezen om belastingvrij het volledige kapitaal of een deel van de opgebouwde pensioenbelofte over te dragen naar een verzekeraar. Taksen zijn hier niet van toepassing. Ook zijn er geen extra makelaarskosten en geen Wyninckxbijdrage.

Voor de vennootschap komt de verrichting er fiscaal en boekhoudkundig op neer dat enerzijds de voordien aangelegde voorziening opnieuw bij de winst wordt gevoegd, en dat anderzijds de betaalde premie afgetrokken wordt als beroepskost.

Op de bestaande interne pensioenvoorzieningen wordt een afzonderlijke aanslag van 1,75% ingehouden, ongeacht een eventuele externalisering. Deze aanslag dient betaald te worden op de provisies aangelegd aan het einde van het laatste boekjaar (datum van afsluiting vóór 1 januari 2012). Voor het aanslagjaar 2013 gebeurt de betaling via de rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting.

Nieuws

September 6, 2017

Met uw aanvullend pensioen uw vastgoed financieren: waarom, hoe en wat?

Meer nieuws

STARTEN MET EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING?

Finia rekent als tussenpersoon geen instapkosten aan.