Finia maakt het verschil

PSP

Pensioensparen met belastingvoordeel kan vanaf 18 tot en met 64 jaar. U kunt hierbij kiezen tussen een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. We leggen deze twee mogelijke beleggingsformules even voor u uit.

Bij een pensioenspaarverzekering sluit u met een verzekeraar een contract af waarvan de einddatum vastligt. Meestal is dit de dag waarop u uw pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De minimumintrest ligt ook vast. Daarnaast is er de zogenaamde winstdeelname. Mocht de verzekeringsmaatschappij voldoende winst maken, dan geeft ze u daar een deel van. Op de einddatum krijgt u dus uw stortingen terug, aangevuld met de gewaarborgde minimumintrest en de eventuele winstdeelname.

Kiest u voor geregelde stortingen in een pensioenspaarfonds, dan gaat u een contract aan met een bank. De bank belegt uw geld dan in obligaties en aandelen. Hierbij bepaalt de beurskoers hoeveel uw pensioenspaarfonds uiteindelijk zal opbrengen.

Met een pensioenspaarverzekering geniet u dus van meer zekerheid dan met een pensioenspaarfonds, maar een pensioenspaarfonds kan u mogelijk een stuk meer opbrengen.

Belangrijk om weten is wel dat het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen enkel tussenbeide komt bij een pensioenspaarverzekering. Bij het faillissement van een verzekeraar zal het Fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terug krijgt met een maximum van € 100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al uw Tak 21-contracten samen. Voor alle duidelijkheid: voor een pensioenspaarfonds geldt deze garantieregeling niet.

Vindt u dat u te veel instapkosten betaalt voor uw huidige pensioensparen? Zou u minder risico willen nemen? Denkt u eraan toch een pensioenspaarfonds te nemen in plaats van een pensioenspaarverzekering? Zou u liever in zee gaan met een verzekeraar of bank die minder beheerskosten aanrekent?

Dan vraagt u zich ongetwijfeld het volgende af: als ik eenmaal ben gestart met een bepaald type pensioensparen, kan ik dan nog veranderen? Vraag het bij ons na.

Vergelijkend voorbeeld

U spaart jaarlijks € 1.250 gedurende 27 jaar. Hiervoor betaalt u aan Finia geen instapkosten als tussenpersoon.

Kosten makelaar 6% 3% Finia (0%)
Totaal aangerekende instapkost tussenpersoon na 27 jaar € 2.025 € 1.012,5 € 0

Scroll tabel naar rechts >>

FISCALITEIT PENSIOENSPAREN

De overheid maakt pensioensparen fiscaal voordelig om u ertoe aan te zetten zelf voor uw pensioen te sparen door een belastingvermindering toe te kennen op de werkelijk gestorte premies. Wie geld belegt in een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds mag dit bedrag in zijn belastingaangifte invullen (code 1361 / 2361). Op dit bedrag geeft de fiscus u een belastingvoordeel van 30%. Hieraan zijn volgende voorwaarden verbonden:

  • u bent minstens 18 jaar en u bent niet ouder dan 65;
  • de belastingvermindering geldt enkel voor wie tenminste 10 jaar zal sparen. Dit betekent dat u eraan moet beginnen voor uw 55ste;
  • op uw belastingformulier mag u slechts 1 contract pensioensparen inbrengen per jaar;
  • de 30% belastingvermindering geldt alleen voor een gespaard bedrag van € 940 in 2016 (aanslagjaar 2017). Er geldt trouwens geen jaarlijkse indexatie meer op dit bedrag. U kunt uiteraard meer sparen, maar op het bedrag dat u meer spaart (boven € 940) krijgt u dan geen belastingvermindering en zal u toch eindbelasting moeten betalen.

Lees meer

Op het einde van de rit volgt echter een taks op uw pensioenspaarpot: de belasting op het langetermijnsparen.

De fiscus int deze belasting van 8% bij uw bank of verzekeraar en dit normaal gezien op uw 60ste verjaardag. Dit tarief van 8% wordt berekend op een fictief kapitaal, en dus niet op het kapitaal dat u op dat moment effectief bij elkaar gespaard hebt. De grootte van dit fictieve kapitaal hangt af van de pensioenspaarformule die u hebt gekozen.

Bij een pensioenspaarverzekering wordt de belasting geheven op de gestorte premies gekapitaliseerd aan de gewaarborgde rentevoet. Op de eventuele winstdeelnames wordt geen belasting geheven.

In geval van een pensioenspaarfonds betaalt u uw belasting op een fictief kapitaal. De fiscus gaat ervan uit dat uw premies elk jaar 4,75% hebben opgebracht. Ongeacht het echte eindkapitaal van uw belegging zal u belasting betalen op een fictief kapitaal alsof uw belegging jaarlijks 4,75% heeft opgebracht.

Belegt u na uw 60ste en vóór uw 65ste nog bedragen in uw pensioenspaarplan, dan krijgt u hierop nog de 30% belastingvermindering. U dient er echter geen anticipatieve heffing meer op te betalen. In die laatste spaarjaren kunt u dus nog van een mooi belastingvoordeel genieten.

Beslist u om uw geld toch vóór uw 60ste op te nemen, dan betaalt u hier in de meeste gevallen 33% belastingen op. Meer dus dan de 30% belastingvermindering die u kreeg tijdens het pensioensparen. Ook uw verzekeraar kan u nog extra kosten aanrekenen als u voor de eindvervaldag uit uw pensioenspaarverzekering stapt. Een vervroegde uitstap valt dus te vermijden.

Wilt u van uw pensioenspaarfonds overstappen naar een pensioenspaarverzekering of omgekeerd door het geld effectief over te dragen? Ook dan zal de fiscus u 33% belastingen opleggen. Stapt u echter over van de ene pensioenverzekering naar een andere, of van uw huidige pensioenspaarfonds naar een ander fonds, dan bent u de fiscus geen cent verschuldigd. Beslist u een bestaand contract ‘premievrij’ te maken door het kapitaal te laten staan en er geen bijkomende stortingen meer in te doen? Ook dan bent u de fiscus niets verschuldigd.

FAQ

Veranderen van verzekeraar of bank?

Zowel bij een pensioenspaarverzekering als bij een pensioenspaarfonds kunt u steeds veranderen van verzekeraar of bank. U hebt daarbij de keuze om het gespaarde bedrag over te dragen naar de nieuwe verzekering of het nieuwe fonds, of het bij uw huidige verzekeraar/bank te laten staan. Als u het gespaarde bedrag wilt overdragen, kan uw huidige verzekeraar/bank hiervoor kosten aanrekenen.

Wilt u bij pensioenspaarfondsen veranderen van defensief naar dynamisch, of omgekeerd?

Meestal laten banken dit kosteloos toe. U hebt de keuze:

  • het reeds gespaarde bedrag draagt u over naar het nieuwe fonds, of
  • het reeds gespaarde bedrag laat u staan in het vroegere fonds en uw toekomstige stortingen doet u enkel in het nieuwe fonds.

Wilt u veranderen van pensioenspaarverzekering naar pensioenspaarfonds, of omgekeerd?

Dit is uiteraard mogelijk. Omwille van fiscale redenen raden we het echter sterk af om uw gespaarde kapitaal over te zetten van een fonds naar een verzekering, of omgekeerd. Het is wel mogelijk dat u gelijktijdig zowel een pensioenverzekering als een pensioenspaarfonds aanhoudt. U dient dan wel elk jaar te kiezen waarin u spaart.

Tot wanneer kunt u bijdragen storten?

U kunt genieten van een fiscaal voordeel op uw bijdragen tot en met het jaar waarin u uw 64ste verjaardag viert.

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel?

Het fiscale voordeel is een belastingvermindering van 30%. Als belastingplichtige recupereert u in de praktijk dus 30% van de gestorte premie.

Onze oplossingen

Ook benieuwd?

Contacteer ons vrijblijvend

Nieuws

April 13, 2017

Experts waarschuwen: ons pensioenstelsel staat op instorten. Werk nu zelf aan je spaarpot voor later!

Meer nieuws