VAPZ

Kan ik bij mijn contract VAPZ kiezen tussen een Tak 21- en Tak 23-formule?

In tegenstelling tot andere formules kunnen uw stortingen in uw VAPZ enkel belegd worden in vastrentende formules. Fondsen met beursrisico zijn uitgesloten in deze contracten. De wet verplicht immers minstens een kapitaalsgarantie voor het VAPZ. Het is wel mogelijk om uw winstdeelname te beleggen volgens een Tak 23-formule.

Kan ik een voorschot opnemen van mijn opgebouwde VAPZ-reserve voor de financiering van vastgoedinvesteringen?

Ja, dit is mogelijk. Ook van de opgebouwde reserve binnen uw VAPZ-contract kunt u 60 tot 75% opnemen als een voorschot.

U moet het wel gebruiken om effectief in vastgoed te investeren, maar de interpretatie is vrij breed. Zo kunt u het voorschot bijvoorbeeld aanwenden voor de aanleg van een zwembad, een nieuwe keuken e.d. voor uw eigen woning. Maar u kunt het ook gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een andere woning gelegen in binnen- of buitenland (EEG/EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), of voor de terugbetaling van een lening.

Bij de opname van een voorschot moet u een kost betalen. Die is afhankelijk van uw type contract en uw verzekeraar. Het is belangrijk om vooraf goed na te gaan welke kosten van toepassing zijn bij uw verzekeraar.

Is een sociaal VAPZ voordeliger dan een gewoon VAPZ?

Een sociaal VAPZ geeft extra waarborgen (bijvoorbeeld in geval van invaliditeit) in vergelijking met een klassiek VAPZ. Indien gewenst kunt u aan uw klassiek VAPZ zélf die extra waarborgen koppelen, naar uw eigen behoeften. Afhankelijk van uw behoeften vergelijkt u de twee formules. De maximaal aftrekbare premie voor het sociaal VAPZ ligt 15% hoger dan voor het gewoon VAPZ. 10% van die bijkomende premie wordt afgehouden voor het zogenaamde solidariteitsfonds, waarbij u er enkele waarborgen bovenop krijgt die u niet zelf kunt kiezen. Hier geldt dan het principe ‘te nemen of te laten’. Dit verschilt weliswaar per verzekeraar.

Wat houden de bijkomende waarborgen van een sociaal VAPZ in ?

De bijkomende waarborgen zijn gebaseerd op het zogenaamde solidariteitsprincipe, dat in een solidariteitsreglement is geschreven. U geniet een aantal aanvullende waarborgen, zoals een arbeidsongeschiktheidsdekking en een overlijdensdekking. Bij een bevalling krijgt de moeder per pasgeborene bij wijze van welkomstgeschenk € 100 gestort op haar VAPZ-rekening.

Ook mogelijk is de waarborg premievrijstelling. Hierbij neemt de verzekeraar de premies voor uw VAPZ verder op zich wanneer u arbeidsongeschikt bent. Deze premievrijstelling kunt u ook bij het gewoon VAPZ nemen.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de keuze voor een sociaal VAPZ ?

De bijkomende waarborgen (hierboven omschreven) gelden voor al wie toetreedt tot het sociaal VAPZ. U verwerft deze waarborgen voor een jaar op voorwaarde dat u 10% van de bijdrage hebt gestort in de loop van het voorgaande jaar (minstens € 100 per jaar).

Kan ik mijn premies VAPZ betalen via mijn vennootschap ?

Dat is perfect mogelijk. U betaalt de premies met gelden van de vennootschap. Het betaalde bedrag wordt aangegeven als een voordeel alle aard (vergelijkbaar met sociale bijdragen betaald door de vennootschap) en dus als een bezoldiging. Het voordeel is dat de factuur aftrekbaar is in de vennootschap. Uw bruto-bezoldiging wordt privé verhoogd met het bedrag voor het VAPZ. Uw fiscaal attest staat hiertegenover. Daarom is er geen bijkomend voordeel voor uw personenbelasting als u uw premie VAPZ ten laste neemt van uw vennootschap.

Wat zijn de gevolgen als ik per ongeluk in 2 VAPZ-contracten stort in 1 jaar ?

Slechts één van de twee stortingen zal aanvaard worden om een fiscaal voordeel te genieten. Als uw overbodige storting gebeurd is in een contract waarvoor ooit al premies in aftrek genomen zijn, dan zal op de eindvervaldag het hele kapitaal belast worden. Met andere woorden, die extra storting geeft u geen belastingvoordeel maar ze zal toch belast worden!

IPT

Wat is het verschil tussen IPT en een groepsverzekering?

Bij een groepsverzekering wordt een doelgroep vastgelegd. Het is verplicht iedereen die tot die doelgroep behoort (arbeiders, bedienden, bestuurders, bedrijfsleiders, etc) dezelfde dekking te garanderen.

Bij een IPT geldt die beperking niet en kan er dus individuele variatie zijn bij de dekking. Het ligt voor de hand dat bedrijfsleiders vrijwel allemaal voor een IPT kiezen. Slechts bij uitzondering wordt een IPT afgesloten voor een loontrekkende. Hierbij geldt een strenge regelgeving.

Wat betekent de 80%-regel bij een IPT?

De pensioenopbouw via IPT is niet onbeperkt. Ze dient te beantwoorden aan de 80%-regel. Om de premies voor een groepsverzekering fiscaal te kunnen aftrekken binnen uw vennootschap is het cruciaal dat de 80%-regel gerespecteerd wordt. Deze regel zegt dat de optelsom van wettelijk en aanvullend pensioen maximaal 80% mag uitmaken van het laatste jaarlijkse brutoloon.

De fiscus controleert of u de 80%-regel naleeft en bepaalt zo of uw premie al dan niet fiscaal in aftrek gebracht kan worden. Overschrijdt u de 80%-grens, dan krijgt u geen fiscaal voordeel voor het gedeelte van de premie dat de overschrijding veroorzaakt. Zie uitleg 80%-regel praktisch.

Kan ik ook binnen mijn IPT-contract kiezen tussen een Tak 21 en een Tak 23?

Dit is perfect mogelijk. U kunt kiezen om uw premies te storten in een contract met een gewaarborgd rendement (Tak 21-formule). Ook is het mogelijk om 100% uw IPT-premie in volledig fondsgebonden producten te investeren.

U kunt zelfs binnen uw IPT-contract beide formules combineren, bijvoorbeeld 50% in Tak 21 en 50% in Tak 23.

Wat wordt bedoeld met de Wijninckxbijdrage?

De Wijninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor stortingen die een vennootschap doet voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Deze bijdrage is zowel van toepassing op zelfstandigen als op werknemers.

Als de pensioenpremie in een bepaald jaar meer dan € 30.000 bedraagt, is de bijdrage verschuldigd. Het te betalen percentage is 1,5%. U dient dit jaarlijks door te storten bovenop de 4,4% premietaks die op de volledige premie van toepassing is en blijft. De Wijninckxbijdrage is niet van toepassing op het vrij aanvullend pensioen, noch op de Riziv-toelage.

Voorbeeld: uw premie bedraagt € 50.000 (excl. 4,4% taks). Op € 20.000 betaalt u 1,5% extra taks. U dient dus € 300 te betalen.

Wat is een interne pensioenbelofte? Kan ik dat nog voorzien binnen mijn vennootschap?

Bij een interne pensioenbelofte in het voordeel van een zelfstandige bedrijfsleider gaat de vennootschap ermee akkoord om u als bedrijfsleider (of uw nabestaanden bij overlijden) een vooraf vastgelegd aanvullend pensioenkapitaal uit te betalen. Hiervoor legde uw vennootschap een interne pensioenvoorziening aan op de passiefzijde van de balans.

 

Dit is nu niet meer mogelijk. De regering Di Rupo I voerde immers een aantal begrotingsmaatregelen in rond de tweede en derde pensioenpijler, waaronder de afschaffing van de interne pensioenbeloftes.

De bestaande interne provisies werden ‘bevroren’. Sinds 1 januari 2012 mag u geen bijkomende regeling meer aanleggen. Het bedrag van de interne voorziening kan sindsdien niet meer toenemen, ook niet door oprenting. Het blijft identiek aan hoe het op 1 januari 2012 op de balans verscheen.

Wat zijn de voordelen van externalisering van een interne pensioenbelofte?

Als de vennootschap failliet gaat, verliest u het pensioenkapitaal niet.

Bij verkoop van de vennootschap, stopzetting van de activiteiten of vermindering van uw loon, komt u niet in de problemen met uw 80%-regel.

Op het kapitaal kunt u een voorschot opnemen om privé in onroerend goed te investeren.

Waar moet ik op letten bij de externalisering van een interne pensioenbelofte?

Als bedrijfsleider kunt u er op elk moment voor kiezen om belastingvrij het volledige kapitaal of een deel van de opgebouwde pensioenbelofte over te dragen naar een verzekeraar. Taksen zijn hier niet van toepassing. Ook zijn er geen extra makelaarskosten en geen Wyninckxbijdrage.

Voor de vennootschap komt de verrichting er fiscaal en boekhoudkundig op neer dat enerzijds de voordien aangelegde voorziening opnieuw bij de winst wordt gevoegd, en dat anderzijds de betaalde premie afgetrokken wordt als beroepskost.

Op de bestaande interne pensioenvoorzieningen wordt een afzonderlijke aanslag van 1,75% ingehouden, ongeacht een eventuele externalisering. Deze aanslag dient betaald te worden op de provisies aangelegd aan het einde van het laatste boekjaar (datum van afsluiting vóór 1 januari 2012). Voor het aanslagjaar 2013 gebeurt de betaling via de rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting.

RIZIV

Kan ik de RIZIV-toelage combineren met andere fiscale pensioenstelsels?

U kunt een VAPZ-RIZIV uiteraard perfect combineren met een andere vorm van pensioenopbouw die u zelf financiert. We denken hierbij aan langetermijnsparen, pensioensparen of een VAPZ. Wie onder vennootschapsvorm werkt, kan bijvoorbeeld ook een IPT (Individuele Pensioentoezegging) afsluiten.

Kan ik eender wat doen met de RIZIV-toelage?

Dat kunt u niet. U kunt de RIZIV-toelage alleen gebruiken voor:

  • een overlijdensverzekering;
  • de opbouw van een extralegaal pensioen (VAPZ-RIZIV);
  • een verzekering Gewaarborgd Inkomen;
  • de bovenvermelde verzekeringen gecombineerd bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.

Wat is de beste formule volgens FINIA?

Aangezien het RIZIV de premie voor haar rekening neemt en u dus zelf niks hoeft te betalen, lijkt het ons het meest voordelig om de premie volledig aan te wenden om aan pensioenopbouw te doen. De premie van het RIZIV is immers fiscaal neutraal. Wenst u nog een aanvullende verzekering Gewaarborgd Inkomen, dan kunt u deze afsluiten via uw IPT-contract. Die premies zijn wel 100% aftrekbaar binnen uw vennootschap.

Hoeveel bedraagt de intrest op mijn RIZIV-polis?

Voor elke netto storting garandeert de verzekeringsmaatschappij u een basisintrest die verschilt per verzekeraar. Deze interestvoet kan gedurende de looptijd van uw contract wijzigen, maar de nieuwe interestvoet is enkel van toepassing op stortingen die plaatsvinden na de wijziging. Elke storting wordt dus opgerent tegen de interestvoet die op het moment van storting van toepassing was.

Wat zijn de voordelen van mijn VAPZ-RIZIV?

  • U spaart voordelig.
  • U krijgt een rente.
  • U geniet van een extra pensioen op uw pensioenleeftijd.
  • U betaalt bijna geen belastingen bij uitkering.

PSP

Veranderen van verzekeraar of bank?

Zowel bij een pensioenspaarverzekering als bij een pensioenspaarfonds kunt u steeds veranderen van verzekeraar of bank. U hebt daarbij de keuze om het gespaarde bedrag over te dragen naar de nieuwe verzekering of het nieuwe fonds, of het bij uw huidige verzekeraar/bank te laten staan. Als u het gespaarde bedrag wilt overdragen, kan uw huidige verzekeraar/bank hiervoor kosten aanrekenen.

Wilt u bij pensioenspaarfondsen veranderen van defensief naar dynamisch, of omgekeerd?

Meestal laten banken dit kosteloos toe. U hebt de keuze:

  • het reeds gespaarde bedrag draagt u over naar het nieuwe fonds, of
  • het reeds gespaarde bedrag laat u staan in het vroegere fonds en uw toekomstige stortingen doet u enkel in het nieuwe fonds.

Wilt u veranderen van pensioenspaarverzekering naar pensioenspaarfonds, of omgekeerd?

Dit is uiteraard mogelijk. Omwille van fiscale redenen raden we het echter sterk af om uw gespaarde kapitaal over te zetten van een fonds naar een verzekering, of omgekeerd. Het is wel mogelijk dat u gelijktijdig zowel een pensioenverzekering als een pensioenspaarfonds aanhoudt. U dient dan wel elk jaar te kiezen waarin u spaart.

Tot wanneer kunt u bijdragen storten?

U kunt genieten van een fiscaal voordeel op uw bijdragen tot en met het jaar waarin u uw 64ste verjaardag viert.

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel?

Het fiscale voordeel is een belastingvermindering van 30%. Als belastingplichtige recupereert u in de praktijk dus 30% van de gestorte premie.

LTS

Ik heb nog geen woonkrediet, maar ik plan wel om er in de toekomst een aan te gaan. Is het dan interessant om nu een contract langetermijnsparen af te sluiten? In welke gevallen heb ik geen (volledig) recht op de belastingvermindering voor pensioensparen?

(In welke gevallen heb ik geen (volledig) recht op de belastingvermindering voor pensioensparen?)

Indien u op dit moment geen woonkredieten heeft lopen, is het opportuun om de beschikbare fiscale ruimte op te vullen met een contract langetermijnsparen om zo een maximale belastingvermindering te bekomen. Vanaf het moment dat u een woonkrediet aangaat, kunt u het contract langetermijnsparen tijdelijk, tot het aflopen van uw woonkrediet, premievrij plaatsen. Op die manier vermijdt u dat u stortingen doet binnen het contract langetermijnsparen die fiscaal niet in aftrek genomen kunnen worden maar wel getaxeerd zouden worden op einddatum.

Geeft de premie van mijn langetermijnsparen recht op de belastingvermindering voor enige en eigen woning?

Een belastingvermindering voor enige eigen woning kan enkel bekomen worden voor uw enige woning die u zelf bewoont. De premies die u doet in een contract langetermijnsparen komen hiervoor niet in aanmerking, maar komen wel in aanmerking voor de belastingvermindering langetermijnsparen. De belastingvermindering langetermijnsparen is echter beperkt cummuleerbaar met de belastingvermindering voor enige eigen woning. Deze cummulatie is in de praktijk echter zeer zeldzaam gezien de beschikbare fiscale korf in het overgrote deel van de gevallen volledig opgevuld wordt door de belastingvermindering voor enige eigen woning.